บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มแมนซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้สามารถ เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจง ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวล ผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของบริษัทฯ โดยสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว